Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐTin nổi bật


Banner bên phải