Tờ trình phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc