TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Vv Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018 vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup vv Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017


QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC EGROUPBÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Vv Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018


BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv Kết quả hoạt động của năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018


THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thườn....
Tin nổi bật


Banner bên phải