ENEWS SỐ 12 CÁC CUỘC THI NỞ RỘ, THU ĐƯỢC THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU