Thể lệ hướng dẫn cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ I