[VTC1] Hậu trà sữa thoái trào, Soya Garden lên ngôi