VTC1_Talkshow Mr Lee_Dongsim_Có nên giáo dục sớm khi cho trẻ tiếp cận giáo dục STEAM?

VTC1_Talkshow Mr Lee_Dongsim_Có nên giáo dục sớm khi cho trẻ tiếp cận giáo dục STEAM?